+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Inžiniering

Spoločnosť INTECH CONTROL spolu so svojou matkou, firmou INTECH, spol. s r.o., ako aj ďalšími partnermi, je už viac ako 20 rokov jedným z dominantných poskytovateľov inžinierskych služieb zameraných na automatizáciu a elektrotechniku v oblasti náročného priemyselného prostredia na Slovensku. Pokrývame všetky profesie a všetky obvyklé systémy, či podsystémy (MaR, PDS, Analyzátory, DCS, ESD, PLC/SCADA, MMS, komunikácie, PRS, UPS, ELO, EPS, KS, DS, EZS, PC siete, rádiové a Wifi siete, …).

Dodávame komplexné služby zahŕňajúce:

 • Posúdenie zámeru a realizovateľnosti projektu vzhľadom na požiadavky technológie
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre všetky fázy projektu
 • Príprava rozpočtov a časových plánov
 • Zabezpečenie osvedčení OPO v prípade, že ide o VTZ (prostredie s nebezpečenstvom výbuchu alebo plynové/tlakové zariadenie) v zmysle Vyhl. č. 508/2009
 • Výkon autorského dohľadu projektanta pri realizácii
 • Technická podpora investorovi pri výbere dodávateľov a pri realizácii
 • Vyhotovenie dodávateľskej a QA/QC dokumentácie
 • Výkon funkčných a komplexných skúšok
 • Zaškolenie obsluhy a údržby
 • Výkon funkčných a komplexných skúšok, garančného testu
 • Vypracovanie PD skutočného vyhotovenia
 • Uvedenie do prevádzky
 • Manažment realizácie

Spoločnosť a jej zamestnanci, prípadne subdodávatelia disponujú okrem štandardných oprávnení na prácu v priemyselnom prostredí a tiež v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu aj oprávneniami a certifikátmi:

 • Projektant vyhradených technických zariadení spĺňajúci požiadavky STN EN 60079:2016 certifikovaný v zmysle STN EN ISO/IEC 17024:2013
 • Autorizovaný stavebný inžinier SKSI
 • Functional Safety Engineer
Top