+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Oprávnenia a certifikáty

Systém manažérstva kvality

  • Certifikát spoločnosti Intech Control, spol. s r.o. o schválení systému manažérstva kvality podľa ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 v rozsahu pre všetky činnosti spoločnosti

Systém bezpečnosti dodávateľa 

  • Certifikát spoločnosti Intech Control, spol. s r.o. o schválení systému bezpečnosti dodávateľov podľa SCC ** 2017/6.0 v rozsahu pre všetky činnosti spoločnosti

Vyhradené technické zariadenia – elektrické

  • Oprávnenie spoločnosti Intech Control, spol. s r.o. na odborné prehliadky a odborné skúšky, opravu, údržbu a rekonštrukciu technických zariadení s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
  • Oprávnenie spoločnosti Intech Control, spol. s r.o. na opravu a údržbu, rekonštrukciu a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky  s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu určených na prieskum a ťažbu ropy a horľavého zemného plynu alebo uskladňovanie plynov alebo kvapalín v podzemných priestoroch a prírodných horninových štruktúrach.
  • Osvedčenia vlastných zamestnancov vydané na činnosť podľa §23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky technických zariadení s napätím do 1000V a s napätím nad 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

doklad obsahuje osobné údaje – predloženie na vyžiadanie

  • Osvedčenie zmluvného partnera vydané na činnosť podľa §24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

doklad obsahuje osobné údaje – predloženie na vyžiadanie

Vyhradené technické zariadenia – plynové

  • Oprávnenie spoločnosti Intech Control, spol. s r.o. na montáž a opravu vyhradeného technického zariadenia plynového v rozsahu Ae, Af, Ag s tlakom vyšším ako 0,4Mpa pre vykurovacie a technické plyny a v rozsahu Be, Bf, Bg s tlakom nižším ako 0,4Mpa pre vykurovacie a technické plyny
  • Osvedčenia vlastných zamestnancov vydané na činnosť podľa §18 vyhl. č. 508/2009 Z.z. Osoba na opravu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A v rozsahu Ae, Af, Ag s tlakom vyšším ako 0,4Mpa pre vykurovacie a technické plyny

doklad obsahuje osobné údaje – predloženie na vyžiadanie

Metrológia

  • Rozhodnutie o registrácii spoločnosti Intech Control, spol. s r.o. na činnosť „Oprava a montáž určených meradiel“ v rozsahu uvedenom v prílohe

Funkčná bezpečnosť

Certifikát FS Eng (TUV Rheinland) Safety Instrumented Systems

Top