+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Realizácia

Svojim zákazníkom obvykle poskytujeme komplexné služby spojené s realizáciou ich zámerov, t.j. od myšlienky/zadania až po odovzdanie diela vrátane všetkého potrebného inžinieringu. Fázu realizácie spájame s obstaraním najvhodnejších prístrojov a zariadení u vybraných spoľahlivých partnerov a s realizovaním všetkých montážnych prác a ďalších výkonov potrebných k úspešnému uvedeniu celého diela do prevádzky. Súbor súvisiacich činností, ktoré rutinne zabezpečujú naši pracovníci pozostáva z:

  • Výber a nákup dodávok prístrojov, zariadení, montážneho materiálu a služieb
  • Dodávky vlastných aj určených riadiacich/informačných systémov v potrebnej konfigurácii
  • Vyhotovenie aplikačného programového vybavenia riadiacich systémov
  • Výroba rozvádzačov a skríň
  • Montážne práce potrebných profesií
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky EZ
  • Tlakové a tesnostné skúšky
  • Skúšky a testovanie, zaškolenie
  • Vyhotovenie kompletnej dodávateľskej dokumentácie
  • Úradné skúšky v zmysle požiadaviek vyhl. 508/2009 Z.z.

Pre zabezpečenie týchto služieb disponujeme tímom odborných pracovníkov a potrebným vybavením. Naša spoločnosť má prevádzky v Bratislave ako aj v Košiciach a sme tak pripravení obslúžiť zákazníkov prakticky na celom území SR, ale aj v okolitých krajinách.

Významnou súčasťou našich služieb spájajúcou inžiniering so službami realizácie je integrácia viacerých zariadení do jedného spoločného systému schopného zabezpečiť zákazníkom požadovanú funkčnosť, a to v rámci jednej dodávky. Ide v prevažnej miere o analytické systémy vykonávajúce súbor analýz spojených s konkrétnym technologickým procesom.

Top