+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Meranie prietoku kvapalín, plynov a pary v priemysle – referencie

Odvetvie: Plynárenský priemysel

Názov: Príložné meranie prietoku ZP na ťažobných sondách

Zákazník: Nafta, a.s.

Popis: V rámci 2 projektov boli dodané, inštalované a oživené príložné ultrazvukové merania prietoku ťaženého „surového“ zemného plynu spolu na šiestich ťažobných sondách v lokalite Záhorie. Na potrubiach DN80 boli osadené príložné meracie súpravy GE Panametrics GC868.

Odvetvie: Oceliarsky priemysel

Názov: Meranie prietoku plynov v rámci projektu merania a bilancovania spotreby energetických médií

Zákazník: US Steel Košice, s.r.o.

Popis: V rámci dvoch po sebe idúcich fáz projektu sme pre zákazníka naprojektovali, dodali a inštalovali spolu  40 systémov pre meranie rôznych plynných médií. Projekt obsahoval merania v rozsahu od fakturačných meraní spotreby zemného plynu, cez bilančné merania špinavých plynných zmesí na veľmi veľkých potrubiach (až do DN2400) s garantovanou neistotou merania, až po merania rozvodov čistých technických plynov (O2, Ar, C2H2, vzduch).

Značná časť meraní bola pritom realizovaná pomocou zásuvných prístrojov inštalovaných bez prerušenia prevádzky (HOT-TAP technológia).

Odvetvie: Petrochemický priemysel

Názov: Servisné merania prietoku kvapalín v rámci garančných testov rekonštruovanej výrobnej jednotky

Zákazník:
Slovnaft, a.s.

Popis: Dodávka služieb príložného ultrazvukového merania prietoku rôznych kvapalín v rámci výrobnej jednotky v rafinérii. Merania boli uskutočnené v rámci dvoch fáz projektu spolu na viac ako 20 rôznych aplikáciách (vrátane vysoko teplotných kvapalín). Všetky merania sa uskutočňovali v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (Ex Zóna2), čo vyžadovalo fixnú inštaláciu cca 3000 m ultrazvukových káblov a cca 150 ks rôznych prístrojov a príslušenstva v ťažkých priemyselných podmienkach.

Odvetvie: Petrochemický priemysel

Názov: Dodávka prietokomerov fakľových plynov pre poľné horáky

Zákazník: Slovnaft, a.s.

Popis: Rozsiahla dodávka zariadení pre merania fakľových a emisných plynov pre poľné horáky zákazníka. Monitorovanie plynov spaľovaných na poľných horákoch v petrochemickom priemysle má niekoľko špecifík (veľmi veľký rozsah možného prietoku, veľký rozsah tlaku, neznáme zloženie meraného plynu, …), pričom riešenia výrobcu GE v našom zastúpení predstavujú špičku v celosvetovom meradle.

Top